ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ
14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων 14ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου Αττικής

Γενικά οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων είναι θεσμοθετημένα όργανα από τους Ν. 1566/85 (άρθρο 53), Ν. 2621/98 (άρθρο 2 ) και την Υ.Α. Δ4/662/23.12.98. Ο εκάστοτε Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ιδρύεται σε κάθε Σχολική Μονάδα και η έδρα του είναι το σχολείο, όπου του παραχωρείται χώρος για τις συνεδριάσεις, τη φύλαξη των βιβλίων και όποιων άλλων περιουσιακών στοιχείων του Συλλόγου. Αποτελεί ένα υποστηρικτικό όργανο, δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα και λειτουργεί μόνο με την εθελοντική συμμετοχή των γονιών.

Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 14ου δημοτικού σχολείου Ηρακλείου Αττικής ιδρύθηκε το έτος 19…

Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες και ασχολίες κάθε συλλόγου γονέων και κηδεμόνων είναι επικουρικές στη δράση του σχολείου και, με μόνο γνώμονα το καλύτερο για τους μαθητές, έρχεται να συμβάλλει επικουρικά στην επίλυση προβλημάτων, τα οποία χρειάζονται συλλογική προσπάθεια, ώστε να αντιμετωπιστούν. Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων συμμετέχει ισότιμα στη λήψη αποφάσεων που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία του σχολείου, μέσω του εκλεγμένου εκπροσώπου του στο Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Αναλυτικά και σύμφωνα με το καταστατικό, ο σκοπός του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι:

  1. Η ηθική και υλική ενίσχυση του έργου του σχολείου για την αποδοτικότερη λειτουργία του, η οποία και θα υποβοηθήσει το έργο των εκπαιδευτικών για την αρτιότερη μόρφωση των μαθητών και των νέων και την ηθική διάπλαση του χαρακτήρα τους.
  2. Η διαφώτιση της κοινής γνώμης και της Πολιτείας για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην παιδεία των νέων.
  3. Η στενή συνεργασία σχολείου και οικογένειας, η συμπαράσταση στους εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την ενίσχυση του έργου τους και την καλή άσκηση του λειτουργήματός τους, η ενημέρωση των γονέων και κηδεμόνων για τα ζητήματα της εκπαίδευσης και η συνειδητοποίηση των σκοπών του συλλόγου.
  4. Η προσφυγή στους αρμόδιους φορείς για την ενίσχυση του σχολείου σε διδακτικά ζητήματα, η ενίσχυση του σχολείου με τα αναγκαία μέσα και η περίθαλψη και η οικονομική ενίσχυση των απόρων μαθητών.
  5. Η παρακολούθηση του ήθους και της υγείας των μαθητών.
  6. Η υποβοήθηση της τακτικής φοίτησης και μάθησης με την ανάπτυξη και καλλιέργεια της ευγενικής άμιλλας.
  7. Η λειτουργία μαθητικών κατασκηνώσεων.
  8. Η βράβευση και η εξασφάλιση υποτροφιών για τους μαθητές που αρίστευσαν.
  9. Η συνεργασία με άλλους οργανισμούς που έχουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  10. Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητισμού και η προώθηση των αθλητικών ιδεωδών.
  11. Η συστηματική αγωγή των μαθητών, σύμφωνα με τις αρχές της δημοκρατίας, της εθνικής ανεξαρτησίας και της ειρήνης.

Οι σκοποί αυτοί επιδιώκονται με κάθε νόμιμο μέσο και ειδικότερα με οργάνωση διαλέξεων και συγκεντρώσεων, ίδρυση βιβλιοθηκών και αναγνωστηρίων, οργάνωση ταξιδιών αναψυχής και μορφωτικών εκδρομών, τη συμμετοχή σε γιορτές, με την ίδρυση πνευματικών και πολιτιστικών κέντρων σε συνεργασία με τους μαθητές, δασκάλους και εκπαιδευτικούς και την τοπική αυτοδιοίκηση, με τη διαφώτιση των γονέων, με τη δημιουργία ομάδων εργασίας των γονέων κάτω από την καθοδήγηση του ∆.Σ. του Συλλόγου και με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο που η διοίκηση του Συλλόγου θα κρίνει σκόπιμο με απόφασή του.

Πόροι

  1. Η συνδρομή των μελών .
  2. Τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις του σχολείου.
  3. Κάθε άλλο έσοδο που νόμιμα έρχεται στον σύλλογο.

Μέλη

Μέλη του συλλόγου μπορεί να είναι όλοι οι γονείς των οποίων τα παιδιά τους φοιτούν στο σχολείο και οι κηδεμόνες που έχουν οριστεί με δικαστικά απόφαση. Χάνουν αυτόματα την ιδιότητα του μέλους του Συλλόγου του σχολείου από την στιγμή που το παιδί τους φύγει ή αποφοιτήσει από το σχολείο.

Όργανα

Όργανα Διοίκησης του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων είναι η Γενική Συνέλευση, το Διοικητικό συμβούλιο και όργανο ελέγχου η Εξελεγκτική Επιτροπή.

Κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των γονέων που συνέρχεται τακτικά μία (1) φορά τον χρόνο, δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε δύο (2) χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους στην Ένωση Συλλόγων Γονέων του Δήμου. Η Γενική Συνέλευση αποτελείται από τους γονείς των μαθητών, κάθε δημόσιου ή ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι μετέχουν αυτοδίκαια και έχοντας απαραιτήτως πληρώσει την ετήσια συνδρομή. Για να είναι έγκυρες οι εκλογές του Συλλόγου, πρέπει να ψηφίσουν σε μυστική ψηφοφορία με κάλπη, γονείς που εκπροσωπούν το 1/3 των μαθητών του σχολείου. Την εκλογική διαδικασία ελέγχει και καταμετρά τα ψηφοδέλτια, αποκλειστικά και μόνο η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή, τα μέλη της οποίας και δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι σε κανένα όργανο του Συλλόγου.

Διοικητικό Συμβούλιο

Το σωματείο διοικείται από επταμελές Δ.Σ., του οποίου η θητεία είναι διετής. Το επταμελές Δ.Σ. έχει ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη από τους κατά σειρά επιλαχόντες κάθε συνδυασμού κατ’ αναλογία της δυνάμεως του ή σε περίπτωση ενιαίου ψηφοδελτίου τους κατά σειρά επιτυχίας. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μία φορά τον μήνα κι έκτακτα όταν κριθεί αναγκαίο. Το συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες οι μισοί κι ένας συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου. Το Δ.Σ. έχει αποφασιστικό χαρακτήρα. Διοικεί τον σύλλογο με βάση τον νόμο και το καταστατικό, διαχειρίζεται την περιουσία του συλλόγου, εκτελεί τις αποφάσεις της Γ.Σ. και προγραμματίζει και συντονίζει τις εργασίες του συλλόγου στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του.

Ένωση Γονέων

Η Ένωση Γονέων είναι το δευτεροβάθμιο όργανο των γονέων και μέλη της είναι, μετά από απόφαση Γενικής Συνέλευσης, οι εγγεγραμμένοι σύλλογοι γονέων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου. Κυρίαρχο όργανο είναι η Γενική Συνέλευση των Συλλόγων Γονέων που συνέρχεται τακτικά 1 φορά το χρόνο, δίνει τις βασικές κατευθύνσεις και εκλέγει κάθε 2 χρόνια το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ) ,την Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε), τους Αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία Ενώσεων Συλλόγων Γονέων του Δήμου, εκπρόσωπο στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας και εκπροσώπους στις Σχολικές επιτροπές.

Σκοπός της είναι η προβολή των προβλημάτων των σχολείων του Δήμου και ο συντονισμός της δράσης όλων για την λύση τους. Η ανάπτυξη, ο εκσυγχρονισμός και η δημοκρατική αναβάθμιση της παιδείας. Τέλος η διεκδίκηση για αύξηση των δαπανών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της εκπαίδευσης.

 

Συνεργασίες με άλλα όργανα διοίκησης

Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων ενός σχολείου στηρίζει τις προσπάθειες των εκπαιδευτικών για τη βελτίωση της ποιότητας στην εκπαίδευση των μαθητών και μαθητριών του σχολείου. Συνεργάζεται εν ολίγοις εποικοδομητικά με τον Σύλλογο Διδασκόντων, τη Διεύθυνση και τη Σχολική Επιτροπή για την κάλυψη αναγκών των σχολείου και την καλή λειτουργία του προς όφελος των παιδιών. Για παράδειγμα, ο Σύλλογος Διδασκόντων μπορεί να πραγματοποιεί, μετά από απόφασή του, κοινές συνεδριάσεις με το Δ.Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων για θέματα σχετικά με τη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολείου. Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων δεν μπορεί επ’ ουδενί να παρέμβει σε εργασιακά θέματα των εκπαιδευτικών, στη διεύθυνση και διοίκηση της σχολικής μονάδας ή σε καθαρά εκπαιδευτικά θέματα (διδακτέα ύλη, ωρολόγιο πρόγραμμα κ.ο.κ.).

 

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ 14ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α. Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Γεωργανά Ελένη

Αντιπρόεδρος: Καρανικολάου Ευδοκία (Εύη)

Γραμματέας: Τζώρτζη Αγγελική

Ταμίας: Κοντοριανού Ειρήνη

Μέλος: Κατσούλη Γεωργία (Ζέτα)

Μέλος: Θεοφιλοπούλου Αικατερίνη

Μέλος: Ευφραιμιάδου Ελενη

Αναπληρωματικό μέλος: Τζόκα Ελενη

 

Β. Ένωση Γονέων

Γεωργανά Ελένη

Καρανικολάου Ευδοκία (Εύη)

 

Γ. Εξελεγκτική Επιτροπή

Καβακοπούλου Ειρήνη

Σκουτέρη Δήμητρα

Εθελοντισμός

Η αυτόβουλη συμμετοχή των Γονέων & Κηδεμόνων είναι πολύτιμη. Οποιαδήποτε προσφορά προς όφελος του Νηπιαγωγείου είναι καλοδεχούμενη και έχει πάντα ως τελικούς αποδέκτες τα παιδιά μας. Ο εθελοντισμός είναι στάση ζωής και διδάσκει στα παιδιά να προσφέρουν χωρίς να περιμένουν κάποιο αντάλλαγμα. Σας ευχαριστούμε για τη στήριξη και την προσφορά σας!
Shopping Basket